Chào mừng C/O Nguyễn Văn Thành 

Chào mừng C/O Nguyễn Văn Thành onboard M/V Asia Emerald I Singapore on 9/May/2018