Chào mừng 1/E Nguyễn Văn Viên

Chào mừng 1/E Nguyễn Văn Viên onboard M/V Wooyang Banders Busan, Korea on 07/May/2018 ️