Chào mừng 2/E Đỗ Văn Linh

Chào mừng 2/E Đỗ Văn Linh onboard M/T Wooshin Ace Korea on 07/May/2018