Chào mừng 2/E Nguyễn Trung Lập

Chào mừng 2/E Nguyễn Trung Lập onboard M/T Hankuk Chemi Singapore on 08/June/2018