Chào mừng 2/E Nguyễn Văn Hiền

Chào mừng 2/E Nguyễn Văn Hiền onboard M/T Dae Won Yosu, Korea on 28/May/2018