Chào mừng 2/O Lê Trọng Biên

Chào mừng 2/O Lê Trọng Biên onboard M/T Media Yosu, Korea on 06/May/2018