Chào mừng 2/O Nguyễn Thanh Bình; 3/E Vũ Dương; D/Cadet Nguyễn Văn Nguyên

Chào mừng
 2/O Nguyễn Thanh Bình
 3/E Vũ Dương
 D/Cadet Nguyễn Văn Nguyên
onboard M/V Woohyun Hope
Bangkok, Thailand on 22/May/2018