Chào mừng 2/O Nguyễn Văn Dân 3/E Đào Thanh Xuân

Chào mừng 2/O Nguyễn Văn Dân 3/E Đào Thanh Xuân onboard M/T Pioneer Spirit Yosu, Korea on 27/5/2018