Chào mừng C/O Nguyễn Hữu Hoàng; OLR Đinh Văn Thưởng

Chào mừng
C/O Nguyễn Hữu Hoàng
OLR Đinh Văn Thưởng
onboard M/V Cape Forby  Shanghai, China on 21/May/2018